Parbhani Municipal Corporation
ENGLISH मराठी
 • जर बिल दिल्यापासुन विहीत मुदतीच्या कालावधीत कराचा भरणा केला नाही तर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे प्रकरण ८ कराधान नियम ४१ अन्वये प्रतीमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल.
 • Pay Property Tax

  pay property tax online

  View More
  NEWS & EVENTS
  SCHEMES & DISCOUNT
  सुटचे विवरणसूट टक्केवारी %
  सन 2024-2025 , या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचा भरणा केल्यास करात एकूण सुट.5%